Taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje

parduotuvėje saulesskonis.lt taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus

filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Ra Projektai“, juridinio asmens kodas

300081464, PVM mokėtojo kodas LT100001442615, registruotos buveinės adresas Lentvario g.18,

LT-02300 Vilnius, korespondencijos adresas Lentvario g.18, LT-02300 Vilnius.

1.2. Saulesskonis.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu saulesskonis.lt.

1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas

nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris

turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo;

4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.5. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo: 1) parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas

saulesskonis.lt, taip pat juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą; 2) su

kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai saulesskonis.lt, šio juridinio asmens internetiniuose

puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose saulesskonis.lt ir šio juridinio

asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.

1.6. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu,

kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais

duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio,

psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.7. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje saulesskonis.lt

taisyklės“.

1.8. Paskyra – Pirkėjo registravimosi saulesskonis.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius

duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).

1.9. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės

Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis saulesskonis.lt.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio

„Susipažinau su prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje saulesskonis.lt taisyklėmis

ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas,

kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas

sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu –

pardavimu saulesskonis.lt susijusios sąlygos.

2.2. Pirkti saulesskonis.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas,

patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika (Taisyklių 2.4 punktas), patvirtina,

kad jis turi teisę pirkti prekes saulesskonis.lt.

2.3. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms,

Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami

prisijungę prie saulesskonis.lt pirkdami prekes pirmąjį kartą po naujos redakcijos Taisyklių

įsigaliojimo. Siekiant užtikrinti Pirkėjų susipažinimą su bet kokiais Taisyklių pakeitimais, nuoroda į

naują Taisyklių redakciją bus siunčiama Pirkėjų Pardavėjui nurodytais elektroniniais pašto adresais.

Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus saulesskonis.lt.

2.4. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika.

Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas

išreiškia pačioje Privatumo politikoje joje numatyta tvarka.

2.5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus

elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso

pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

3. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

3.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes saulesskonis.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

3.1.1. internetu užsiregistruodamas saulesskonis.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir

slaptažodį);

3.1.2. internetu nesiregistruodamas saulesskonis.lt;

3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1.1 – 3.1.2 punktuose nurodytų būdų,

atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje

numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.

3.3. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus

užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma,

kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo –

pardavimo sutartis.

3.4. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas saulesskonis.lt duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas saulesskonis.lt šių Taisyklių nustatyta

tvarka. Užsisakius Pardavėjo partnerių siūlomas prekes, pažymėtas ženklu „Partnerio prekė“, ar

paslaugas, teikiamas Pardavėjo partnerių, Pirkėjui gali būti taikomos Pardavėjo partnerių nustatytos

prekių ar paslaugų teikimo sąlygos.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

4.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos

Respublikos teisės aktuose.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas, naudodamasis saulesskonis.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių

Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų saulesskonis.lt, bei nepažeisti Lietuvos

Respublikos teisės aktų.

5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių

nustatyta tvarka.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų saulesskonis.lt funkcijų veikimą ar

dalį jų, taip pat keisti saulesskonis.lt esančių elementų išdėstymą.

6.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti saulesskonis.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir

patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

6.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų saulesskonis.lt, teikimo apimtį ar būdą,

sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.

6.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti saulesskonis.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo

įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti

Pirkėjo galimybę naudotis saulesskonis.lt arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.

6.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas,

pasirinkęs Taisyklių 8.2.1 ar 8.2.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes

per 1 (vieną) darbo dieną.

6.6. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose

saulesskonis.lt dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų sauleskonis.lt dokumentų nustatytomis

sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis sauleskonis.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai saulesskonis.lt suteikti Pirkėjui informaciją,

įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą,. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik

Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.4. Iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų

saulesskonis.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, taip pat Taisyklių 6.2 – 6.3 punktuose nurodytus

pakeitimus. Informacijos pateikimas saulesskonis.lt laikomas tinkamu informavimu.

7.5. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti

Pirkėjo grąžinamas prekes.

7.6. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt)

kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos

Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

7.7. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos

teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos saulesskonis.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu

pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

8.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

8.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste;

8.3. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos

faktūros, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu

elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip iki prekių perdavimo Pirkėjui momento. PVM sąskaitose

faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina,

įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini

pateikti duomenys.

8.4. Pardavėjas Pirkėjo pirktų prekių PVM sąskaitas faktūras taip pat patalpina saulesskonis.lt

asmeninėje vartotojo paskyroje. Pirkėjui pateikus užsakymą, asmeninėje vartotojo paskyroje jis

galės matyti ir atsispausdinti užsakymo lapą – išankstinio apmokėjimo sąskaitą.

8.5. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai

prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo

nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina,

Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas.

Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

9. Prekių pristatymas

9.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, įvardytų Taisyklių

9.2 – 9.5 punktuose.

9.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą:

9.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens

tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo

pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu,

Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

9.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.3. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių atsiėmimą viename iš Lietuvos pašto skyrių:

9.3.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes viename iš Lietuvos pašto skyrių, sumokėdamas nurodytą siuntos

išpirkimo mokestį. Pirkėjui nesumokėjus aukščiau nurodyto mokesčio, prekės bus grąžintos

saulesskonis.lt.

9.3.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po to, kai

Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu arba SMS žinute, kad prekes galima atsiimti.

9.3.3. Prekes gali atsiimti ne tik užsakyme nurodytas gavėjas bet ir užsakymo pateikimo metu

nurodytas kitas asmuo. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Lietuvos pašto darbuotojui

pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo

pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

9.3.4. Prekių atsiėmimo Lietuvos pašto skyriuose paslauga neteikiama:

9.3.4.1. Jei bendras užsakytų prekių svoris yra didesnis negu 20 (dvidešimt) kg.

9.3.4.2. Jeigu bendri užsakomų prekių matmenys neleidžia įgyvendinti šios paslaugos. Šiuo atveju

prie prekės užsakymo nenurodoma, jog tokia paslauga teikiama.

9.3.4.3. Jeigu užsakant prekę prie informacijos apie pristatymo būdus nenurodoma, jog tokia

paslauga teikiama.

9.4. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka Prekių pristatymą į LP Express siuntų savitarnos

terminalus:

9.4.1. LP Express siuntų savitarnos terminaluose galima atsiimti prekes, kurios sveria mažiau nei 30

kg. Sunkesnės nei 30 kg prekės į terminalus nėra pristatomos.

9.4.2. Norint prekes atsiimti LP Express siuntų savitarnos terminaluose, vieno užsakymo metu

galima užsisakyti tik prekes, kurių svoris yra mažesnis nei 30 kg.

9.4.3. Siunta iš LP Express siuntų savitarnos terminalo turi būti atsiimta per 3 (trys) kalendorines

dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekę galima atsiimti.

9.4.4. Pristatymo sąlygos ir Pirkėjui taikomas mokestis aprašyti saulesskonis.lt pristatymo skiltyje.

9.5. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais.

Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų

prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles

Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo

Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su

Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per

papildomą terminą, Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 11.1 punkte įtvirtinta teise – atsisakyti

prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties.

9.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės

Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo

priklausančių aplinkybių.

9.7. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu

patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą.

Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota

tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei

prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros

metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai

pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas

privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo

atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui

neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių

pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų

tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

9.8. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė

perduota Pirkėjui.

9.9. Jei remiantis Taisyklių 9.2 – 9.6 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų

nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, atstovai susisiekia

su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba

nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui

grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atiktus

banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas..

9.10. Jei remiantis Taisyklių 9.2 – 9.5 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų

nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos

Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Kiekvienos saulesskonis.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės

esančiame prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės

aprašymą. Prekė atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei:

10.2.1. prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią

Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę saulesskonis.lt;

10.2.2. prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;

10.2.3. prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir

kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo

viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.

10.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad saulesskonis.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar

kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo

naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti

prekės aprašymą.

10.4. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus

netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

10.5. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų:

10.6. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras

tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam

būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino

pabaigos.

11. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

11.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties:

11.1.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių

pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti

sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų

sutarčių.

11.1.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša pateikdamas aiškų

pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties

atsisakymo siunčiamas el. paštu info@saulesskonis.lt. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas

nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

11.1.3. Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų

terminas apskaičiuojamas taip: a. kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią

Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę; b. jeigu Pirkėjas vienu

užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią

Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; c. jeigu prekė pristatoma

skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo,

išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį; d. jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių

pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus

vežėją, gauna pirmąją prekę.

11.1.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties kol prekė dar nebuvo jam pristatyta,

Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie

tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

11.1.5. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta,

arba jis ją buvo atsiėmęs, taikomos Taisyklių 11.4 punkte numatytos nuostatos.

11.2. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės.

11.2.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos

vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų

reikalavimus.

11.2.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo

– priėmimo dokumente arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo

prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti

prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

11.2.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei

trūkumus įmanoma pašalinti;

11.2.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

11.2.2.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai

yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

11.2.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės

prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

11.2.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 11.4.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų.

Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 11.4.2 punkte

numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 11.4.2

punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi

teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.

11.2.4. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.2.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@saulesskonis.lt, pranešime privaloma nurodyti

grąžinamas prekes;

11.2.4.2. pateikti prekių įsigijimo dokument;

11.2.4.3. pateikti laisvos formos prašymą.

11.2.5. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika)

kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo jam dienos.

11.2.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse

nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.2.7. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o

Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas

pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis. Grąžinant prekes

vadovaujamasi Taisyklių 11.4 punktu.

11.2.8. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo

Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui

šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą,

išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

11.2.9. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos

(paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais

ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos

netinkamai ar ne pagal paskirtį.

11.3. Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes

11.3.1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei

per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@saulesskonis.lt.

Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis.

Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus

pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas

gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame

punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas

šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus

atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

11.3.2. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 11.4 punkte

11.4. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka

11.4.1. Dėl prekių, pirktų iš saulesskonis.lt Partnerių, Pirkėjas privalo kreiptis tiesiogiai į konkretų

saulesskonis.lt Partnerį, iš kurio prekė buvo įsigyta.

11.4.2. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės

grąžinimui numatytas terminas, prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip

pat ji nebuvo naudojama. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis,

apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.

11.4.3. Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.

11.4.4. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę,

kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos

siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti,

netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

11.4.5. Jei Pirkėjas saulesskonis.lt įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą

prekių komplektą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis tik visų komplekte esančių

prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 11.4.2

punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių

komplektą.

11.4.6. Pirkėjas pasinaudojęs Taisyklių 11.1-11.5 punktuose numatytomis teisėmis turi įvykdyti

Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo ir laikytis jose numatytos tvarkos.

11.4.7. Grąžinti iki 20 (dvidešimties) kg. sveriančias Prekes Pirkėjas gali arba pristatydamas į

Pardavėjo buveinę Lentvario g.18, Vilnius, grąžindamas per kurjerius arba išsiųsdamas paštu.

Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstame

patvirtinime apie pranešimo dėl sutarties atsisakymo gavimą.

11.4.8. Jei prekę Pardavėjas pristatė Pirkėjui į namus ir nėra galimybės jos grąžinti vienu iš šių

būdų, Pardavėjas savo lėšomis turi atsiimti prekę iš Pirkėjo.

11.4.9. Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 11.1, 11.3-11.5 punktuose įtvirtintomis teisėmis, pinigai

jam grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą,

o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo

prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

11.4.10. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko

sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

11.4.11. Pasinaudojus Taisyklių 11.1.-11.3 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama:

prekės kaina, administracinis mokestis, jei buvo taikytas, prekės pristatymo išlaidos. Pasinaudojus

Taisyklių 11.4-11.5 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina,

administracinis mokestis, jei buvo taikytas, prekės pristatymo išlaidos, prekės grąžinimo išlaidos.

11.4.12. Prekės pristatymo išlaidos negrąžinamos, jei Pirkėjas pasirinko kitą negu Pardavėjas siūlė

pigiausią prekės pristatymo būdą.

11.4.13. Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos

Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 11.4.2 punktui.

11.4.14. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti

pagal perskaičiuotas kainas.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis saulesskonis.lt.

12.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą

tretiesiems asmenims. Jei saulesskonis.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo,

prisijungęs prie saulesskonis.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį

asmenį laiko Pirkėju.

12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to,

jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su

šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.4. Jei saulesskonis.lt pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas

negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami

ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą

atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę

informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

12.5. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo Partnerių, kurių prekes ar paslaugas Pirkėjas

užsisako naudodamasis saulesskonis.lt, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti saulesskonis.lt įvairias akcijas ar žaidimus.

13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip

pat jas panaikinti.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia

Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo saulesskonis.lt skyriuje „Kontaktai“

nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

15.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus

susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų

nustatyta tvarka.

15.4 Esant prieštaravimams ar neatitikimams tarp kalbų, lietuviškas tekstas turi pirmenybę.

Parašykite komentarą